Dendrologia (semestr letni, lata nieparzyste)

dr Hanna Werblan - Jakubiec (Ogród Botaniczny UW)
dr hab. Bogdan Jaroszewicz
(Białowieska Stacja Geobotaniczna)
Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska (Ogród Botaniczny UW)

Przedmiot fakultatywny – ćwiczenia 90h
kod przedmiotu: 1400-225DEDRO

zaliczednie: egzamin złożony z części praktycznej i teoretycznej

Program: Kurs obejmuje zagadnienia z systematyki, rozprzestrzenienia i użytkowania drzew, krzewów i krzewinek gatunków rodzimych oraz najczęściej występujących na terenie naszego kraju gatunków obcych, zwłaszcza przejawiających tendencje inwazyjne. Zajęcia obejmują 90 godzin ćwiczeń poprzedzonych krótkim wykładem wprowadzającym. Wprowadzenie ma za zadanie dostarczenie teoretycznych wiadomości przydatnych przy rozpoznawaniu omawianej grupy systematycznej roślin. Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu oznaczaniu omawianych gatunków drzew, krzewów i krzewinek przez studentów z użyciem kluczy oraz po cechach podanych przez prowadzącego zajęcia. Celem ćwiczeń jest przekazanie wszechstronnej wiedzy o omawianych gatunkach drzew, krzewów i krzewinek, zarówno systematyczno-ekologicznej, jak i czysto praktycznej, a zwłaszcza nauczenie rozpoznawania ich w różnych stadiach fenologicznych i fazach cyklu życiowego. Miejsce zajęć - Ogród Botaniczny (zarówno zajęcia kameralne jak i w parku ogrodu botanicznego. Celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania ważniejszych drzew i krzewów krajowych i obcych (w tym rodzajów "trudnych"); wśród obcych szczególnie roślin dziczejących i inwazyjnych. Poznawanie gatunków poprzedzone jest wprowadzeniem w zagadnienia nazewnictwa i morfologii opisowej oraz uzupełnione wiadomościami z dziedziny fizjografii, etnobotaniki i historii kultury materialnej.

powrót