W Polsce rośliny inwazyjne stanowią ok. 15,4 % gatunków obcych zadomowionych. Każdy z nas może podejmować działania prowadzące do zachowania naszej rodzimej przyrody w dobrym stanie. Są to bardzo proste działania, do których przeprowadzenia potrzebna jest jedynie świadomość i pewna wiedza, którą chcemy Wam przybliżać. W przypadku roślin inwazyjnych najważniejsze jest eliminowanie antropogenicznego rozszerzania zasięgu inwazyjnych gatunków obcych, najlepiej przez wykluczanie ich z uprawy.

OBCE gatunki to takie, które rosną poza swoim naturalnym zasięgiem występowania. Na dany teren przybyły z innych, często odległych miejsc. Większość z nich na ogół nie stanowi zagrożenia dla rodzimej przyrody. Są to zarówno rośliny celowo sprowadzane, stosowane w leśnictwie, rolnictwie, uprawach roślin energetycznych, sadzone w przydomowych ogrodach, parkach czy ogrodach botanicznych, jak i takie, które spontanicznie pojawiły się na danym obszarze.

W Europie szczególnie groźne dla różnorodności biologicznej okazały się gatunki przybyłe po XV wieku z innych kontynentów, przede wszystkim z Ameryki Północnej i Azji.

Do transportu swoich DIASPOR rośliny wykorzystują siły natury np. wiatr i wodę, ale również zwierzęta, przyczepiając się do ich sierści. Działalność człowieka – taka jak transport morski, kolejowy, drogowy, samolotowy, budowa dróg – też przyczynia się rozprzestrzeniania roślin.

DIASPORY to dowolne części rośliny, które służą do rozmnażania i rozprzestrzeniania się rośliny. Może to być zarówno cały organizm, jak i jego część zdolna do wyrośnięcia jako nowy organizm. Diaspory generatywne to nasiona, owoce, owocostany, a diaspory wegetatywne to bulwy, bulwki, cebule, kłącza, rozłogi, fragmenty pędu.

Rośliny często spontanicznie „uciekają” z upraw na siedliska przekształcone przez człowieka, a następnie na siedliska naturalne, często stanowiąc ZAGROŻENIE dla rodzimej flory i roślinności. Rozprzestrzenianiu się roślin obcych, w tym także inwazyjnych, sprzyja likwidacja barier geograficznych (np. przez budowę dróg, mostów czy kanałów) oraz rozwój transportu.

Niektóre z roślin obcego pochodzenia uzyskały status GATUNKÓW INWAZYJNYCH. Są to rośliny, które niezwykle intensywnie się rozmnażają, dynamicznie rozprzestrzeniają się na znaczne odległości i jednocześnie znacznie przekształcają zajmowane przez siebie siedliska – zubożają je. Co za tym idzie – negatywnie oddziałują na różnorodność biologiczną danego obszaru, często wypierają one cenne gatunki rodzime, co ma ogromne znaczenie dla ochrony przyrody, a nawet w dalszych konsekwencjach dla klimatu naszej planety.