prof. UW dr hab. Marta Wrzosek

tel. 22 55-30-532

e-mail: ma.wrzosek@uw.edu.pl


Zainteresowania naukowe (i nie tylko)

Scientific interest

 • Biologia i ekologia grzybów glebowych oraz owadobójczych
  Biology and ecology of soil fungi and entomopathogenic fungi
 • Badania zbiorowisk mikroorganizmów i interakcji grzybów z innymi organizmami
  The study of microorganismal communities and fungal interactions
 • Filogeneza grzybów z grup starych ewolucyjnie
  Phylogeny of the fungi from basal clades
 • Ochrona różnorodności biologicznej
  The biodiversity conservation
 • Etnomykologia
  Etnomycology
 • Grzyby uczestniczące w rozkładzie drewna
  The fungi in wood dacay
 • MYKOTEKA – tworzenie zbioru dydaktycznego i centrum edukacji mykologicznej
  MYKOTEKA – the creation of the fungal collection and Center for Mycological Education

Dydaktyka

Classes

 • Mykologia
  Mycology
 • Mykologia terenowa
  Field Mycology
 • Botanika (część mykologiczna)
  Botany (mycological part)
 • Botanika praktyczna
  Botany in practice
 • Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce
  Fungi, algae and plants in forensic sciences
 • Mikrobiologia i elementy parazytologii
  Microbiology and parasitology for Optometry
 • Ekologia i ewolucja interakcji międzygatunkowych -mutualizm
  Ecology and Evolution of interspecies interactions - mutualism

Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi

Bachelor's and master’s degrees supervision

The title of the work

The Student’ name

Year

Różnorodność przedstawicieli rodzaju Mortierella oraz częstość występowania ich bakteryjnych symbiontów w piętrach alpejskich Andów i Tatr

Diversity of representatives of the genera Mortierella and occurence of their bacterial symbionts at the mountain floors in the Andes and the Tatry mountains.

Katarzyna Duk

12 września 2019

9 września 2019

Badanie zachowania pospolitych mrówek rejonu klimatu umiarkowanego względem prezentowanych grzybni gatunków z rodzaju Mortierella

Preliminary study of the behavior of common ants of temperate climate area with respect to the presented mycelium of two Mortierella species.

Maciej Kopczyński

18 lipca 2019

12 lipca 2019

Rude mrówki leśne z rodzaju Formica i grzyby im towarzyszące w lasach strefy klimatu umiarkowanego - badania wstępne

Red wood ants of the genus Formica and their mycobiota in temperate forests of Poland – preliminary studies

Igor Siedlecki

12 września 2018

7 września 2018

Mykocenozy glebowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie w odniesieniu do terenów referencyjnych

Soil mycocoenoses of Skaryszewski Park in comparison to reference areas

Jerzy Koziaczy

12 stycznia 2017

22 grudnia 2016

Wstępne badania nad metodami izolacji DNA i molekularną filogenezą Laboulbeniales

Preliminary studies on DNA isolation methods and molecular phylogeny of Laboulbeniales

Michał Gorczak

23 września 2016

20 września 2016

Grzyby związane z owadami i szczątkami roślinnymi w bursztynie bałtyckim

The fossil fungi on insects and plant remnants in Baltic amber

Marta Tischer

14 września 2016

brak danych

Mikroskopowe grzyby glebowe Rezerwatu Las Bielański w Warszawie

Soil micromycetes of Bielański Forest Reserve

Łukasz Istel

18 lipca 2016

13 lipca 2016

Ewolucja rodzin proteaz serynowych u grzybów o zróżnicowanym trybie życia

Serine protease evolution in fungi with variable lifestyles

Agata Dziedzic

19 października 2015

15 października 2015

Wybrane cechy fizjologii przedstawicieli rzędu Mucorales na tle współczesnej wizji ich filogenezy

Selected physiological features of Mucorales order representatives against the background of the vision of their modern phylogenetics

Agnieszka Banach

17 grudnia 2014

8 grudnia 2014

Czy środowisko wodne sprzyja grzybom lądowym? Mycocenozy na materiale roślinnym z Jeziorki i Wilszni

Does aquatic environment favour terrestrial fungi? Mycocoenoses on plant debris from Jeziorka and Wilsznia.

Michał Gorczak

4 września 2014

14 sierpnia 2014

Cechy morfologiczne wybranych gatunków grzybów z rzędu Mucorales w odniesieniu do najnowszych badań filogenezy bazującej na danych molekularnych

The morphological characteristics of selected species of fungi of the order Mucorales in relation to recent phylogeny based on molecular data

Ewelina Sawczuk

14 lipca 2014

3 lipca 2014

Porównanie metody pułapkowej i zmodyfikowane metody Warcupa w aspekcie różnorodności grzybów glebowych

Comparison of bait method and a modified Warcup method in terms of the diversity of soil fungi

Monika Prasek

14 marca 2013

4 lutego 2013

Grzyby ze szczątków roślinnych w rejonie jeziora Torfy. Studium przedinwestycyjne (droga szybkiego ruchu S2)

Leaf-litter fungi from Torfy Lake area. Pre-investment studies (highway S2)

Agnieszka Banach

10 września 2012

7 września 2012

Endofity wybranych roślin naczyniowych dolin Jeziorki, Mieni i Świdra.Drogi transmisja zarodników-badania eksperymentalne

The endophytes of vascular plants in valleys of Jeziorka, Mienia and Świder. The spores transmission by water - experimental approach.

Bartłomiej Grądzki

7 września 2012

5 września 2012

cechy morfologii wybranych grzybów z rzędu Mucorales w konfrontacji z danymi molekularnymi

Comparison of morphological characters of selected Mucorales representatives with molecular data

Wioleta Dołowa

2 lipca 2012

22 czerwca 2012

Mikroskopowe grzyby glebowe wypalonego torfowiska Biele Suchowolskie w Biebrzańskim Parku Narodowym (BNP)

Microscopic soil fungi from partially burnt Biele Suchowolskie fen in Biebrza National Park (BNP)

Abiba Boulahdjel

8 grudnia 2010

7 grudnia 2010

Analiza przydatności sekwencji i struktury drugorzędowej ITS2 w taksonomii rodzaju Lecanicillium W. Gams &Zare 2001 oraz w wyznaczaniu sekwencji charakterystycznych

Analysis of ITS2 sequence and structure and its usefulness in taxonomy of the genus Lecanicillium W. Gams &Zare 2001 and in indicating barcode sequences.

Joanna Piątkowska

25 września 2009

17 września 2009

Grzyby mikroskopowe ze szczątków roślinnych na wypalonym torfowisku w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Leaf-litter microfungi from burnt fen in Biebrzański National Park.

Mateusz Wilk

25 września 2009

18 września 2009

Grzyby glebowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Leśny park miejski w mieście-ogrodzie Podkowie Leśnej"

Soil fungi of the city park in garden-city "Podkowa Leśna (Horseshoe Grove)"

Michał Jóźwiak

2 października 2008

22 września 2008

Charakter ekologicznych zależności pomiędzy grzybem pasożytującym na drewnie hubiakiem pospolitym Fomes fomentarius a rzadko obserwowanymi w Polsce muchówkami Myennis ocopunctata

The character of ecological interactions between bracket fungus Fomes fomentarius living off wood and rarely observed in Poland flies Myennis octopunctata.

Agnieszka Faliszewska

11 lipca 2008

2 lipca 2008

Grzybowe endofity roślin z rodziny Lycopodiaceae

Fungal Endophytes of Lycopodiaceae family

Julia Pawłowska

12 czerwca 2008

30 czerwca 2008

Batrachochyrium dendrobatidis - grzyb zagrażający populacjom płazów na całym świecie

Batrachochytrium dendrobatidis - the chytrid fungus linked to global amphibian decline

Mateusz Wilk

31 sierpnia 2007

27 sierpnia 2007

Problemy pleomorfizmu a współczesna klasyfikacja grzybów

Question of pleomorphism and contemporary classification of the Fungi

Joanna Piątkowska

2 lipca 2007

26 czerwca 2007

Mykocenozy na martwym pniu grabu (Carpinus betulus) w Lesie Bielańskim

The mycocenosis of decayed wood of hornbeam Carpinus betulus in Bielański Forest (Warsaw)

Maja Łukomska-Kowalczyk

29 sierpnia 2006

21 sierpnia 2006

Mykocenozy na martwym drewnie brzozy Betula pendula w lasach jeżewickich

The mycocenosis growing on decayed wood of Betula pendula in Jeżewice forest

Agnieszka Faliszewska

29 sierpnia 2006

16 sierpnia 2006

Współczesne wykorzystanie grzybów halucynogennych w Polsce w odniesieniu do zastosowania ich w tradycji szamańskiej

Hallucinogenic mushrooms and their usage in shamanic traditions and at present in Poland

Patrycja Haniewicz

30 czerwca 2006

22 czerwca 2006

Grzyby na nasionach niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere L.) i niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC.) oraz ich potencjalny wpływ na ekspansję jednego z gatunków

Seed-borne Fungi on Touch-me-not Balsam (Impatiens noli-tangere L.) and Small Balsam (Impatiens parviflora DC.), Their Possible Influence on Expansion of the Invasive Species

Julia Pawłowska

30 czerwca 2006

21 czerwca 2006

Badania porównawcze grzybów z rodzaju Hirsutella Patouillard jako przedstawicieli rodziny Clavicipitaceae (analiza obszaru ITS)

Comparative study of the genus Hirsutella Patouillard as representatives of the family Clavicipitaceae (ITS region analysis)

Anna Muszewska

9 czerwca 2006

25 maja 2006

Grzyby zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Leśny park miejski w mieście-ogrodzie Podkowie Leśnej"

The fungi of the city park of Podkowa Leśna - inventory

Michał Jóźwiak

29 sierpnia 2005

4 sierpnia 2005

Wybrane anamorfy rodzaju Cordyceps w świetle analiz obszaru ITS

The chosen anamorphs of Cordyceps and relatives in the light of the ITS region analysis

Anna Muszewska

23 lipca 2004

brak danych


Publikacje

Publications

Pawlowska, J, Frac, M, Kalucka, I; Ruszkiewicz-Michalska, M, Rozalska, S; Wrzosek , 2019, M, The XVIII Congress of European Mycologists: Conference Report , JOURNAL OF FUNGI, Volume: 5, Issue: 4, : 110, DOI: 10.3390/jof5040110

Zolciak A, Sikora, K, ; Wrzosek M, Damszel M, Sierota Z, 2020, Why Does Phlebiopsis gigantea not Always Inhibit Root and Butt Rot in Conifers? FORESTS, Volume 11, Issue 2 , DOI: 10.3390/f11020129

Lapeva-Gjonova, A., & Wrzosek, M. (2019). Ant-associated fungi in Bulgaria. Bulletin of the Entomological Society of Malta, 10, 55-60

Tischer M., Gorczak M., Bojarski B., Pawłowska J., Hoffeins C., Hoffeins HW., Wrzosek M. (2019). New fossils of ascomycetous anamorphic fungi from Baltic amber. Fungal Biology 123(11): 804-810

Crous P.W., Carnegie A.J., Wingfield M.J., Sharma R., Mughini G., Noordeloos M.E., Santini A., Shouche Y.S., Bezerra J.D.P., Dima B., Guarnaccia V., Imrefi I., Jurjević Ž., Knapp D.G., Kovács G.M., Magistŕ D., Perrone G., Rämä T., Rebriev Y.A., Shivas R.G., Singh S.M., Souza-Motta C.M., Thangavel R., Adhapure N.N., Alexandrova A.V., Alfenas A.C., Alfenas R.F., Alvarado P., Alves A.L., Andrade D.A., Andrade J.P., Barbosa R.N., Barili A., Barnes C.W., Baseia I.G., Bellanger J.-M., Berlanas C., Bessette A.E., Bessette A.R., Biketova A.Yu., Bomfim F.S., Brandrud T.E., Bransgrove K., Brito A.C.Q., Cano-Lira J.F., Cantillo T., Cavalcanti A.D., Cheewangkoon R., Chikowski R.S., Conforto C., Cordeiro T.R.L., Craine J.D., Cruz R., Damm U., de Oliveira R.J.V., de Souza J.T., de Souza H.G., Dearnaley J.D.W., Dimitrov R.A., Dovana F., Erhard A., Esteve-Raventós F., Félix C.R., Ferisin G., Fernandes R.A., Ferreira R.J., Ferro L.O., Figueiredo C.N., Frank J.L., Freire K.T.L.S., García D., Gené J., Gęsiorska A., Gibertoni T.B., Gondra R.A.G., Gouliamova D.E., Gramaje D., Guard F., Gusmăo L.F.P., Haitook S., Hirooka Y., Houbraken J., Hubka V., Inamdar A., Iturriaga T., Iturrieta-González I., Jadan M., Jlang N., Justo A., Kachalkin A.V., Kapitonov V.I., Karadelev M., Karakehian J., Kasuya T., Kautmanová I., Kruse J., Kušan I., Kuznetsova T.A., Landell M.F., Larsson K.-H., Lee H.B., Lima D.X., Lira C.R.S., Machado A.R., Madrid H., Magalhăes O.M.C., Majerova H., Malysheva E.F., Mapperson R.R., Marbach P.A.S., Martín M.P., Martín-Sanz A., Matočec N., McTaggart A.R., Mello J.F., Melo R.F.R., Mešić A., Michereff S.J., Miller A.N., Minoshima A., Molinero-Ruiz L., Morozova O.V., Mosoh D., Nabe M., Naik R., Nara K., Nascimento S.S., Neves R.P., Olariaga I., Oliveira R.L., Oliveira T.G.L., Ono T., Ordońez M.E., Ottoni A. de M., Paiva L.M., Pancorbo F., Pant B., Pawłowska J., Peterson S.W., Raudabaugh D.B., Rodríguez-Andrade E., Rubio E., Rusevska K., Santiago A.L.C.M.A., Santos A.C.S., Santos C., Sazanova N.A., Shah S., Sharma J., Silva B.D.B., Siquier J.L., Sonawane M.S., Stchigel A.M., Svetasheva T., Tamakeaw N., Telleria M.T., Tiago P.V., Tian C.M., Tkalcec Z., Tomashevskava M.A., Truong H.H., Vecherskii M.V., Visagie C.M., Vizzini A., Yilmaz N., Zmitrovich I.V., Zvyagina E.A., Boekhout T., Kehlet T., Lćssře T., Groenewald J.Z. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 42: 291-473

Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. (2019). Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – occurrence data, environmental layers and habitat suitability models for North America and Europe. Data in Brief, 23: 103779

Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. (2019) Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) - An American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99

Wijayawardene NN., Pawłowska J., Letcher P.M., Kirk PM., Humber RA., Schüßler A., Wrzosek M., Muszewska A., Okrasińska A., Istel Ł., Gęsiorska A., Adebola PM., Lateef A., Rajeshkumar KC., Singh RV., Radek R., Walther G., Wagner L., Walker C., Wijesundara DSA., Papizadeh M., Dolatabadi S., Shenoy BD., Tokarev YS., Lumyong S., Hyde KD. (2018). Notes for genera: basal clades of Fungi (including Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Blastocladiomycota, Calcarisporiellomycota, Caulochytriomycota, Chytridiomycota, Entomophthoromycota, Glomeromycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota, Mucoromycota, Neocallimastigomycota, Olpidiomycota, Rozellomycota and Zoopagomycota). Fungal Diversity 92(1): 43-129

Pawłowska J., Istel Ł., Gorczak M., Galera H., Wrzosek M., Hawksworth D.L. (2017). Psychronectria hyperantarctica, gen. nov., comb. nov., epitypification and phylogenetic position of an Antarctic bryophilous ascomycete. Mycologia 109(4): 601-607

Crous P.W., M.J. Wingfield, T.I. Burgess, G.E.St.J. Hardy, P.A. Barber, P. Alvarado, C.W. Barnes, P.K. Buchanan, M. Heykoop, G. Moreno, R. Thangavel, S. van der Spuy, A. Barili, S. Barrett, S.O. Cacciola, J.F. Cano-Lira, C. Crane, C. Decock, T.B. Gibertoni, J. Guarro, M. Guevara-Suarez, V. Hubka, M. Kolařík, C.R.S. Lira, M.E. Ordońez, M. Padamsee, L. Ryvarden, A.M. Soares, A.M. Stchigel, D.A. Sutton, A. Vizzini, B.S. Weir, K. Acharya, F. Aloi, I.G. Baseia, R.A. Blanchette, J.J. Bordallo, Z. Bratek, T. Butler, J. Cano-Canals, J.R. Carlavilla, J. Chander, R. Cheewangkoon, R.H.S.F. Cruz, M. da Silva, A.K. Dutta, E. Ercole, V. Escobio, F. Esteve-Raventós, J.A. Flores, J. Gené, J.S. Góis, L. Haines, B.W. Held, M. Horta Jung, K. Hosaka, T. Jung, Ž. Jurjević, V. Kautman, I. Kautmanova, A.A. Kiyashko, M. Kozanek, A. Kubátová, M. Lafourcade, F. La Spada, K.P.D. Latha, H. Madrid, E.F. Malysheva, P. Manimohan, J.L. Manjón, M.P. Martín, M. Mata, Z. Merényi, A. Morte, I. Nagy, A.-C. Normand, S. Paloi, N. Pattison, J. Pawłowska, O.L. Pereira, M.E. Petterson, B. Picillo, K.N.A. Raj, A. Roberts, A. Rodríguez, F.J. Rodríguez-Campo, M. Romański, M. Ruszkiewicz-Michalska, B. Scanu, L. Schena, M. Semelbauer, R. Sharma, Y.S. Shouche, V. Silva, M. Staniaszek-Kik, J.B. Stielow, C. Tapia, P.W.J. Taylor, M. Toome-Heller, J.M.C. Vabeikhokhei, A.D. van Diepeningen, N. Van Hoa, M. Van Tri, N.P. Wiederhold, M. Wrzosek, J. Zothanzama, J.Z. Groenewald (2017). Fungal Planet description sheets: 558–624. Persoonia 38: 240-384.

Wrzosek M., Motiejunaite J., Kasparavicius J., Wilk M., Mukins E., Schreiner J., Vishnevskiy M., Gorczak M., Okrasińska A., Istel Ł., Pawłowska J. (2017). The progressive spread of Aureoboletus projectellus (Fungi, Basidiomycota) in Europe. Fungal Ecology 27: 134-136..

Sierota Z., Wrzosek M., Sikora K., Biedunkiewicz A., Pawłowska J., Tarwacki G., Małecka M., Żółciak A. (2016). The impact of Phlebiopsis gigantea treatment on bacterial and fungal communities inhabiting Norway spruce stumps. Austrian Journal of Forest Science 133(6): 31-49.

Li GJ., Hyde KD., Zhao RL., Hongsanan S., Abdel-Aziz FA., Abdel-Wahab MA., Alvarado P., Alves-Silva G., Ammirati JF., Ariyawansa HA., Baghela A., Bahkali AH., Beug M., Bhat DJ., Bojantchev D., Boonpratuang T., Bulgakov TS., Camporesi E., Boro MC., Ceska O., Chakraborty D., Chen JJ., Chethana KWT., Chomnunti P., Consiglio G., Cui BK., Dai DQ., Dai YC., Daranagama DA., Das K., Dayarathne MC., De Crop E., De Oliveira RJV., de Souza CAF., de Souza JI., Dentinger BTM., Dissanayake AJ., Doilom M., Drechsler-Santos ER., Ghobad-Nejhad M., Gilmore SP., Góes-Neto A., Gorczak M., Haitjema CH., Hapuarachchi KK., Hashimoto A., He MQ., Henske JH., Hirayama K., Iribarren MJ., Jayasiri SC., Jayawardena RS., Jeon SJ., Jerônimo GH., Jesus AL., Jones EBG., Kang JC., Karunarathna SC., Kirk PM., Konta S., Kuhnert E., Langer E., Lee HS., Lee HB., Li WJ., Li XH., Liimatainen K., Lima DX., Lin CG., Liu JK., Liu XZ., Liu ZY., Luangsa-ard JJ., Lücking R., Lumbsch HT., Lumyong S., Leańo EM., Marano AV., Matsumura M., McKenzie EHC., Mongkolsamrit S., Mortimer PE., Nguyen TTT., Niskanen T., Norphanphoun C., O’Malley MA., Parnmen S., Pawłowska J., Perera RH., Phookamsak R., Phukhamsakda C., Pires-Zottarelli CLA., Raspé O., Reck MA., Rocha SCO., de Santiago ALCMA., Senanayake IC., Setti L., Shang QJ., Singh S.K., Sir E.B., Solomon K.V., Song J., Srikitikulchai P., Stadler M., Suetrong S., Takahashi H., Takahashi T., Tanaka K., Tang LP., Thambugala KM., Thanakitpipattana D., Theodorou MK., Thongbai B., Thummarukcharoen T., Tian Q., Tibpromma S., Verbeken A., Vizzini A., Vlasák J., Voigt K., Wanasinghe DN., Wang Y., Weerakoon G., Wen HA., Wen TC., Wijayawardene NN., Wongkanoun S., Wrzosek M., Xiao JP., Xu JC., Yan JY., Yang J., Yang SD., Hu Y., Zhang JF., Zhao J., Zhou LW., Peršoh D., Phillips AJL., Maharachchikumbura SSN. (2016). Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa. Fungal Diversity. 78:1..

Gorczak M., Tischer M., Pawłowska J., Wrzosek M. (2016). First record of Hesperomyces virescens (Laboulbeniales, Ascomycota) on Harmonia axyridis (Coccinellidae, Coleoptera) in Poland. Acta Mycologica 51(1): 1071..

Pawłowska J., Aleksandrzak-Piekarczyk T., Banach A., Kiersztyn B., Muszewska A., Serewa L., Szatraj K., Wrzosek M. (2016). Preliminary studies on the evolution of carbon assimilation abilities within Mucorales. Fungal Biology 120: 752-763..

Wrzosek M., Dubiel G., Gorczak M., Pawłowska J., Tischer M., Bałazy S. (2016) New insights on the phylogeny and biology of the fungal ant pathogen Aegeritella. Journal of Invertebrate Pathology 133:1-7.

Ruszkiewicz-Michalska M.,S.Bałazy, J. Chełkowski, M.Dynowska, J.Pawłowska, E.Sucharzewska, J.Szkodzik, C.Tkaczuk. M.Wilk, M.Wrzosek (2015). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – new data, Acta Mycologica, 50(2): 1067.

Wrzosek M., Gorczak M., Okrasińska A., Istel Ł., Pawłowska J. (2015). Czy można spodziewać się zaburzeń mykocenoz w Tucholskim Parku Krajobrazowym w związku z pojawieniem się obcego gatunku borowikowca? [W:] Mieczysław Kunz (red.) Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola-Toruń: 172-176.

Różalska S., Soboń A., Pawłowska J., Wrzosek M., Długoński J. (2015). Biodegradation of nonylphenol by a novel entomopathogenic Metarhizium robertsii strain. Bioresource Technology 191: 166-172..

Wilk M., Pawłowska J., Wrzosek M. (2014). Wentiomyces sp. from plant litter on poor fen in northeastern Poland. Acta Mycologica 49:237-247.

Hyde K.D., Nilsson R.H., Alias S.A., Ariyawansa H.A., Blair J.E., Lei Cai, de Cock A.W.A.M., Dissanayake A.J., Glockling S.L., Goonasekara I.D., Gorczak M., Hahn M., Jayawardena R.S., van Kan J.A.L., Laurence M.H., Lévesque A., Xinghong Li, Jian-Kui Liu, Maharachchikumbura S.S.N., Manamgoda D.S., Martin F.N., McKenzie E.H.C., McTaggart A.R., Mortimer P.E., Nair P.V.R., Pawłowska J., Rintoul T.L., Shivas R.G., Spies C.F.J., Summerell B.A., Taylor P.W.J., Terhem R.B., Udayanga D., Vaghefi N., Walther G., Wilk M., Wrzosek M., Jian-Chu Xu, JiYe Yan, Nan Zhou. (2014). One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera: I (2014). Fungal Diversity 67: 21-125.

Wilk M., Pawłowska J., Wrzosek M., Gorczak M., Suska-Malawska M. (2014). Colonization of decomposing Sphagnum moss litter by mycorrhizal roots in two types of peatland ecosystems. Folia Biologica et Oecologica 10: 113-121..

Pawłowska J., Wilk M., Śliwińska-Wyrzychowska A., Mętrak M., Wrzosek M. (2014). The diversity of endophytic fungi in above-ground tissue of two Lycopodium species in Poland. Symbiosis 63: 87-97.

Wilk M., Banach A., Pawłowska J., Wrzosek M. (2014). Leaf-litter microfungal community on poor fen plant debris in Torfy Lake area (Central Poland). Acta Mycologica 49(1): 31-45.

Różalska S., Pawłowska J., Wrzosek M., Tkaczuk C., Długoński J. (2013). Utilization of 4-n-nonylphenol by Metarhizium sp. isolates. Acta Biochim Pol 60: 677-682.

Wrzosek M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kujawa A., Pawłowska J., Sierota Z., Ławrynowicz M. (2013). Polskie Towarzystwo Mykologiczne odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk naukowych i społeczeństwa. W: Z. Kruszewski (red.), Towarzystwa Naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Wyd. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa, T. 2: 266-279.

Crous P.W., Wingfield M.J., Guarro J., Cheewangkoon R., van der Bank M., Swart W.J., Stchigel A.M., Cano-Lira J.F., Roux J., Madrid H., Damm U., Wood A.R., Shuttleworth L.A., Hodges C.S., Munster M., de Jesús Yáńez-Morales M., Zúńiga-Estrada L., Cruywagen E.M., de Hoog G.S., Silvera C., Najafzadeh J., Davison E.M., Davison P.J.N., Barrett M.D., Barrett R.L., Manamgoda D.S., Minnis A.M., Kleczewski N.M., Flory S.L., Castlebury L.A., Clay K., Hyde K.D., Maússe-Sitoe S.N.D., Chen S., Lechat C., Hairaud M., Lesage-Meessen L., Pawlowska J., Wilk M., Sliwinska-Wyrzychowska A., Metrak M., Wrzosek M., Pavlic-Zupanc D., Maleme H.M., Slippers B., Mac Cormack W.P., Archuby D.I., Grünwald N.J., Tellería M.T., Dueńas M., Martín M.P., Marincowitz S., de Beer Z.W., Perez C.A., Gené J., Marin-Felix Y., Groenewald J.Z. (2013). Fungal Planet description sheets: 154–213. Persoonia 31: 188–296.

Pawłowska J., G. Walther, M. Wilk, G.S. de Hoog, M. Wrzosek. 2013. The use of compensatory base change analysis of ITS2 as a tool in the phylogeny of Mucorales, illustrated by the Mucor circinelloides complex. Organisms Diversity and Evolution 13: 497-502.

Hoffmann, K., J. Pawłowska, G. Walther, M. Wrzosek, G.S. de Hoog, G.L. Benny, P.M. Kirk, K. Voigt. 2013. The family structure of the Mucorales: a synoptic revision based on comprehensive multigene-genealogies. Persoonia 30: 57-76.

Walther, G., J. Pawłowska, A. Alastruey-Izquierdo, M. Wrzosek, J.L. Rodriguez-Tudela, S. Dolatabadi, A. Chakrabarti, S.G. de Hoog. 2013. DNA barcoding in Mucorales: an inventory of biodiversity. Persoonia 30: 11-47.

Wrzosek, M., P. Pawłowska J., Małagocka J., Muszewska A., Tkaczuk C., Bałazy S. 2012. Molekularne aspekty badań nad patogenicznymi dla stawonogów anamorfami buławinkowatych (Clavicipitaceae sensu lato) i owadomorkami (Entomophthorales) [W:] I. Skrzecz (red.). Wydawnictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary: 214-224.

Wrzosek, M., A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, J. Pawłowska. 2012. Polskie Towarzystwo Mykologiczne jako kluczowe ogniwo w sieci wymiany informacji o grzybach. Wiadomości Botaniczne 56 (3/4): 69-74.

Budziszewska J., W. Szypuła, M. Wilk, M. Wrzosek. 2011. Paraconiothyrium babiogorense sp. nov., a new endophyte from fir club moss Huperzia selago (Huperziaceae). Mycotaxon 115: 457-468.

Budziszewska J., M. Wilk, M. Wrzosek. 2011. Metody stosowane w badaniach grzybów endofitycznych [W:] M. Dynowska & E. Ejdys (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn: 82-95.

Wrzosek M., Budziszewska J., Wilk M. 2011. Badania interakcji grzybów i owadów. [W:] M. Dynowska & E. Ejdys (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn: 70-82.

Budziszewska J., A. Boulahdjel, M. Wilk, M. Wrzosek. 2010. Soil zygomycetous fungi in Biebrza National Park (Northeast Poland). Polish Botanical Journal 55(2): 391-407.

Budziszewska J., J. Piątkowska, M. Wrzosek. 2010. Taxonomic position of Mucor hiemalis f. luteus. Mycotaxon 111: 75-85


Books

Wrzosek M., Sadowska B. 2005. Grzyby halucynogenne Polski, identyfikacja, wpływ na organizm ludzki. Wydawnictwo INWARZ.

Wrzosek M., Snowarski M. 2006. Grzyby chronione. Wydawnictwa UW.

Wrzosek M. 2010. ABC ewolucji. Sorus.

Wrzosek M, Głowacka K, 2019, W czym grzyby są lepsze od Ciebie?,

Wrzosek M, Sierota Z, Grzyby Jakich nie znamy, Wydawnictwo LP


International cooperation

2020  UNSAAC, PERU

2018-2019 ABO UNIVERSITY, Finland

COST ACTION 842


Scientific Societies Membership

Polish Mycological Society

European Mycological Association, up to 2019

International Mycological Association


Grants

Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy siedlisk oligotroficznych 2016/23/B/NZ8/00897