Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Ogród Botaniczny UW służy celom naukowo-dydaktycznym wyższych uczelni i szkół wszystkich typów oraz szerokiej publiczności.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających w czasie deszczu i porywistego wiatru Ogród Botaniczny jest zamknięty.
 2. Opiekunów zwiedzających Ogród z dziećmi prosimy o otoczenie ich szczególną opieką ze względu na rośliny trujące znajdujące się w kolekcjach.
 3. Za dzieci oraz za szkody przez nie wyrządzone odpowiada opiekun.
 4. Na terenie Ogrodu można spacerować tylko po wyznaczonych ścieżkach. Na terenie alpinarium surowo zabrania się wchodzenia na zbocza, skałki i do stawu.
 5. Prosimy o nieużywanie radioodbiorników i zachowanie ciszy.
 6. Na terenie parku i szklarni Ogrodu Botanicznego zabrania się:
  1. wprowadzania rowerów i hulajnóg oraz jeżdżenia na łyżworolkach. Za rowery i hulajnogi pozostawione przy bramie Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności;
  2. wprowadzania psów i innych zwierząt;
  3. zrywania, wykopywania i wynoszenia roślin lub ich części;
  4. niszczenia tabliczek objaśniających, ławek, ogrodzeń i innych urządzeń;
  5. chwytania i płoszenia zwierząt;
  6. spożywania alkoholu i palenia papierosów, papierosów elektronicznych oraz fajek;
  7. prowadzenia działalności handlowej przed Ogrodem i na jego terenie bez uzgodnienia z Dyrekcją;
  8. wchodzenia do parku i szklarni z bagażem o wymiarach powyżej: 50 cm x 30 cm x 20 cm. Bagaż można zdeponować w kasie Ogrodu. Dopuszcza się wniesienie jednej sztuki bagażu podręcznego o wymiarach nieprzekraczających wymiarów podanych powyżej.
 7. Grupy zorganizowane (liczące ponad 8 osób) odwiedzają szklarnie tylko z przewodnikiem w środy, czwartki i piątki, w godz. 9:00 – 15:00.

Zwiedzający proszeni są o ścisłe stosowanie się do wskazówek personelu.