Podstawową funkcją wszystkich organizmów żywych jest wydanie jak największej liczby odpowiednio przygotowanego do życia potomstwa. W odróżnieniu od zwierząt, które są w większości rozdzielnopłciowe i mogą aktywnie poszukiwać partnera, rozmnażanie płciowe roślin jest dość kłopotliwe m.in. dlatego, że są one nieruchome, na ogół obojnacze i wymagają pomocy w procesie przenoszenia gamet męskich.

Próby przezwyciężenia tych przeszkód są jedną z przyczyn istniejącego obecnie bogactwa roślin okrytonasiennych (około 240 tysięcy gatunków). Organem, który pozwala obejść większość tych trudności, jest kwiat. Mimo niekiedy fantastycznego wyglądu, wszystkie kwiaty zbudowane są według tego samego planu: mają okwiat, zróżnicowany często na działki kielicha i płatki korony, najczęściej okazałe i kolorowe, które pełnią rolę ochronną i zwabiają zwierzęta. Wewnątrz znajdują się pręciki, które w woreczkach pyłkowych zawierają pyłek, czyli nośnik gamet męskich oraz słupki (słupek) powstałe ze zrośnięcia specjalnych listków (zwanych owocolistkami) wytwarzających zalążki, w których z kolei znajdują się woreczki zalążkowe z komórką jajową. Górny odcinek słupka wyciągnięty jest zwykle w szyjkę, która kończy się znamieniem - miejscem kiełkowania ziaren pyłku przyniesionych przez wiatr lub zwierzęta.

Bezpośredni przodkowie roślin okrytonasiennych w procesie zapylania uzależnieni byli od wiatru. Historia samych okrytonasiennych rozpoczęła się prawdopodobnie od tego, że znalazły one lepszy sposób transportu pyłku – owady. Później, obok nich, funkcję zapylaczy przejęły także niektóre kręgowce – szczególnie ptaki (na przykład kolibry), a wśród ssaków - nietoperze. Zachodzące w trakcie ewolucji zmiany budowy kwiatu, polegające na dostosowaniu jego kształtu i wielkości do rozmiarów ciała zwierzęcia lub jego narządu gębowego, pozwoliły na coraz efektywniejsze przenoszenie pyłku. Rośliny osiągnęły to m.in. dzięki zmuszeniu zwierzęcia do tego, by zachowywało się na kwiecie w określony sposób lub dzięki ograniczeniu liczby owadów zapylających dany gatunek.