Ze względu na postępujące niszczenie środowiska naturalnego, związane z działalnością człowieka, kurczy się powierzchnia terenów naturalnych o niezmienionej przyrodzie, a wiele gatunków roślin, które nie wytrzymują presji, wymaga opieki. Może ona polegać na tworzeniu parków narodowych i krajobrazowych - obszarów posiadających szczególnie walory przyrodnicze, czy rezerwatów florystycznych, które powstają zwykle w miejscach zajmowanych przez naturalne lub mało zmienione zbiorowiska roślinne. Niestety w przypadku niektórych gatunków, zwłaszcza atrakcyjnych dla człowieka, ochrona rezerwatowa nie wystarcza – rośliny takie muszą być zatem objęte ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie można ich niszczyć, zbierać i wykopywać z naturalnych stanowisk (dotyczy to także części tych roślin – na przykład owoców i kwiatów). Obecnie, według stanu prawnego z roku 2002, w Polsce ścisłą ochroną gatunkową objętych jest 258 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi niemal 10% rodzimej flory, zaś ochroną częściową, która pozwala na kontrolowane pozyskiwanie surowców roślinnych do celów leczniczych - 25.