Zapraszamy na praktyczne zajęcia w terenie, dzięki którym poznacie tajniki kompostowania. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę będziecie mogli wykorzystać zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Dowiecie się m.in. – jak wykorzystać liście, trawę oraz domowe odpady organiczne do produkcji żyznego kompostu.


WIĘCEJ O WARSZTATACH
Kompost, zwany czasem czarnym złotem ogrodników, to nic innego jak przetworzone w naturalny nawóz resztki organiczne, które każdy i każda z nas może używać w domowej uprawie roślin.
Podczas warsztatów:
-dowiecie się czym jest kompost i po co kompostujemy? Jak używać kompostu?
-poznacie odpowiedź na pytanie dlaczego kompost jest bardziej ekologicznym wyborem niż kupna ziemia;
-poznacie informacje praktyczne, m.in. o budowie kompostownika.
Warsztaty zakończą się częścią praktyczną - wspólnie zrobimy kompostowe kule nasienne, dzięki którym wybrane przez Was miejsca rozkwitną łąkowymi kwiatami.
Podczas warsztatów eksperci odpowiedzą na pytania związane z zagadnieniem kompostowania.
Warsztaty poprowadzą Anna Albin i Magdalena Oprządek z Pracowni Edukacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
ORGANIZATORZY
Warsztaty odbywają się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Zieleni m.st. Warszawy a Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu „Kompostuj Warszawo” Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
KAMIEŃ – MIEJSCE NOWOCZESNEJ EDUKACJI I SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI ORAZ PLATFORMA WSPÓŁPRACY Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI I KULTUROWYMI
Pawilon edukacyjny Kamień to miejsce nowoczesnej edukacji przyrodniczej, korzystającej m.in. z okolicznych zasobów przyrody obszaru Natura 2000 i budującej świadomość przyrodniczą i ekologiczną warszawiaków. To także część Dzielnicy Wisła otwartej dla młodych i dorosłych, chcących bliżej poznać ulubioną rzekę i jej naturalne bogactwo. Celem Kamienia jest również wsparcie zielonych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie platformy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ekologii, a także uznanymi ośrodkami naukowymi i kulturowymi.
Więcej o Pawilonie Edukacyjnym Kamień - link tu https://tiny.pl/9h5z6

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
* dorośli
* młodzież
* dzieci w wieku 10+ z opiekunem
GDZIE I KIEDY?
Warsztaty odbędą się w środę 21 lipca 2021 r. w Pawilonie Edukacyjnym Kamień na Golędzinowie, nad Wisłą (ul. Wybrzeże Puckie 1) w godzinach 18:00-19:15
ZGŁOSZENIA
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztaty obowiązują ZAPISY.
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, dostępną na końcu wydarzenia.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres kamien@zzw.waw.pl do 21.07.2021 r. (środa) do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc.
Organizator prześle maila zwrotnego do każdej osoby zgłaszającej się na warsztat w celu potwierdzenia dostępności miejsc i poinformuje, czy została ona wpisana na listę uczestników.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz zawrzeć poniższą klauzulę.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w warsztatach kompostowania, odbywających się w dniu 29.06.2021 r. w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa, w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kamien@zzw.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako „ZZW”).
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu daneosobowe@zzw.waw.pl.
3. Administrator danych osobowych – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w treści zgody, wskazanej w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) ze względu na fakt, iż Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celu określonego w treści zgody.
11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
#KompostujWarszawo
#ZielenWarszawska
#PawilonEdukacyjnyKamień
#OgródBotanicznyUW