Edukacja społeczna w ochronie przyrody (semestr zimowy)

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji)
Dr Hanna Werblan – Jakubiec (Ogród Botaniczny UW)

Przedmiot fakultatywny – ćwiczenia 90h
Kod przedmiotu: 1400-215EDUSPO
Zaliczenie: egzamin

 


 

Program

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych edukacją w zakresie ochrony przyrody, zarówno szkolną, jak i pozaszkolną. Obejmuje dwa bloki. W pierwszym studenci zapoznają się z podstawami edukacji przyrodniczej w aspekcie ochrony przyrody i środowiska oraz z zasadami opracowania i realizowania różnych projektów edukacyjnych. Zajęcia przedstawiają różne metody popularyzacji zagadnień przyrodniczych (prelekcja, pokaz slajdów, panele dyskusyjne itp.). Studenci zapoznają się z różnymi formami edukacyjnymi, przede wszystkim grami i zabawami interakcyjnymi, ilustrującymi tematy ekologiczne i związane z ochroną przyrody. W drugiej części zajęć studenci pracują nad swoimi własnymi projektami edukacyjnymi. Zaliczenie odbywa się na podstawie zrealizowania własnego projektu edukacyjnego (np. opracowanie gry lub zabawy edukacyjnej, przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych, opracowanie ścieżki dydaktycznej itp.). Egzamin ma formę seminarium, przedstawiającego wyniki projektu przed grupą i koordynatorami. Zrealizowany projekt oceniany jest pod kątem merytorycznym (poprawność treści biologicznych i dydaktycznych; na końcową ocenę wpływa również sposób jego prezentacji na egzaminie.

 

Zakres tematów

  1. Definicja edukacji ekologicznej i przyrodniczej, przedstawienie zagadnień edukacyjnych związanych z ochroną przyrody i ich społecznych uwarunkowań; zasady przygotowywania i realizacji projektu edukacyjnego, analiza jego celów, metod realizacji, dostępnych środków, treści, grupy do której działania są adresowane, ocena skuteczności;
  2. Gry i zabawy interakcyjne – rola w edukacji przyrodniczej, przykłady (formy parateatralne, panel dyskusyjny, gry i zabawy symulacyjne itd.); samodzielne odkrywanie przyrody i kształtowanie emocjonalnego stosunku do niej – przykłady zabaw, gier i eksperymentów, omówienie zalet tych form i ewentualnych trudności;
  3. Zasady przygotowywania prezentacji: prelekcji, pokazu slajdów itp., kształtowanie wizerunku i wiarygodności osoby prezentującej;
  4. Wykorzystanie i projektowanie materiałów graficznych (ulotek, folderów, plakatów itp.); zasady fotografowania, wykorzystanie materiałów fotograficznych (przede wszystkim slajdów) w edukacji;
  5. Wykorzystanie ww. form i metod edukacyjnych w prezentacji takich zagadnień, jak ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów, konwencja waszyngtońska (CITES), unijne dyrektywy ptasia i siedliskowa.

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Ogród jest czynny
codziennie
w godz. 10.00 – 20.00
KASY są czynne do godz. 19.00
(maj-sierpień)

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Szklarnie są czynne
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00 – 20.00
KASY są czynne do godz. 19.00
(maj-sierpień)
Instytucje wspierające

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.