Regulamin zajęć

Regulamin zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Ogrodzie Botanicznym UW

Wyjaśnienie terminów:

OBUW – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;

Zajęcia – ogół lekcji prowadzonych w OBUW obejmujących: spacery, wycieczki oraz elementy warsztatowe zajęć;

Wycieczka – terenowe lekcje przyrody odbywające się na terenie OBUW z zadaniami aktywizacyjnymi dla uczestników;

Botanika w praktyce – zajęcia edukacyjne, które obejmują część teoretyczną oraz praktyczną, w czasie której doskonalone są umiejętności z danego tematu. Zajęcia te kładą silny nacisk na samodzielną pracę uczestników.

Grupa zorganizowana – grupa osób, która poprzez opiekuna grupy zapisze się na zajęcia i opłaci je;

Osoby indywidualne – grupy składające się z co najmniej dwóch osób, które chcą wziąć udział w zajęciach OBUW;

Opiekun grupy – osoba pełniąca prawną opiekę nad uczestnikami zajęć;

Edukator – osoba posiadająca kompetencje do prowadzenia zajęć przyrodniczych i pedagogiki, prowadząca zajęcia w OBUW.

A. Informacje ogólne

 1. Zajęcia w parku odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9–15 od marca do końca października.
 2. Zajęcia w szklarniach prowadzone są przez cały rok, od wtorku do piątku w godzinach 9–15.
 3. Udział w zajęciach OBUW w weekendy i w godzinach popołudniowych jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Pracowni Edukacji.
 4. Aktualna oferta edukacyjna Ogrodu dostępna jest na stronie w zakładce OFERTA.

B. Zgłoszenia na zajęcia

 1. Rezerwacji zajęć dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www Ogrodu, w opisie poszczególnych zajęć lub adresu e-mailwycieczki.ogrod@uw.edu.pl
 2. Wysłanie e-maila lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest zgłoszeniem chęci uczestnictwa w zajęciach, ale nie jest jednoznaczne z ostateczną rezerwacją terminu. Potwierdzenie zgłoszenia lub informacja o innych dostępnych terminach zostanie przekazana mailowo w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej na 10 dni przed proponowanym terminem zajęć.
 4. Osoba dokonująca zapisu na zajęcia jest zobowiązana potwierdzić swoje uczestnictwo poprzez wpłatę całej kwoty za zajęcia przelewem w terminie do 7 dni przed zajęciami oraz wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: wycieczki.ogrod@uw.edu.pl.
 5. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Regulaminu Porządkowego OBUW.

C. Uczestnicy wycieczek

 1. W wycieczkach mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.
 2. Wycieczki prowadzone przez jednego edukatora (edukatorkę) odbywają się w grupach liczących do 15 osób. Przy większej liczbie uczestników grupy dzielone są na podgrupy liczące do 15 osób, np. klasa licząca 27 osób będzie oprowadzana przez dwóch edukatorów. To jednocześnie zwiększa koszt zajęć – zostanie pomnożony przez liczbę grup.

D. Uczestnicy botaniki w praktyce

 1. W zajęciach tych mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.
 2. Minimalna liczba uczestników to 15 osób. W przypadku zgłoszenia mniej licznej grupy, koszt zajęć odpowiada kosztowi minimalnej liczby uczestników.

E. Opłaty

I. Wycieczki

 1. Koszt godzinnej wycieczki jest niezależny od liczby uczestników i wynosi odpowiednio: dla grup przedszkolnych – 200 zł brutto, dla grup ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz grup indywidualnych – 300 zł brutto, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby uczestników i podziału na podgrupy zgodnie z kolejnym punktem niniejszego regulaminu.
 2. W wycieczkach może uczestniczyć grupa do 15 osób oraz do dwóch opiekunów. Przy większej liczbie uczestników grupa zostanie podzielona na podgrupy liczące do 15 osób, a koszt zajęć pomnożony przez liczbę podgrup.
 3. Jeżeli w piętnastoosobowej grupie jest więcej, niż dwóch opiekunów, dodatkowi opiekunowie ponoszą koszt biletu ulgowego w wysokości 10 zł od osoby (do opłacenia w dniu wycieczki w kasie OBUW).
 4. Ceny wycieczek dotyczą również pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

II. Botanika w praktyce

 1. Botanika w praktyce trwa 90 minut, chyba że opis zajęć traktuje inaczej.
 2. Koszt zajęć to 450 zł brutto dla grupy 15-osobowej.
 3. Wyjątkiem są trwające 2,5 godziny zajęcia SezoNowość, których koszt wynosi 750 zł brutto dla grupy 15-osobowej.

III. Ogólne postanowienia

 1. Płatności za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego nr 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 do 7 dni przed planowanymi zajęciami.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć będzie można otrzymać zwrot kosztów zajęć, jeżeli rezygnację zgłosi się do 3 dni roboczych przed planowanymi zajęciami na adres: wycieczki@biol.uw.edu.pl oraz w przypadku sytuacji opisanej w punkcie G.3.
 3. W sytuacji braku zgłoszenia rezygnacji z zajęć lub w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed planowanymi zajęciami, nie będzie możliwości otrzymania zwrotu kosztów zajęć.

F. Przebieg zajęć edukacyjnych

 1. Edukatorzy czekają na grupę przy głównej kasie Ogrodu (od strony dziedzińca) i tam rozpoczynają się zajęcia edukacyjne.
 2. Na zajęcia należy przybyć z 10 minutowym wyprzedzeniem, aby zajęcia edukacyjne mogły rozpocząć się punktualnie. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia będą skrócone o odpowiadającą spóźnieniu liczbę minut.
 3. Edukatorzy biorą odpowiedzialność za część merytoryczną zajęć.
 4. Edukatorzy nie sprawują opieki pedagogicznej, ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami. Odpowiedzialność za opiekę nad uczestnikami, a także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników zajęć ponoszą opiekunowie (nauczyciele, rodzice), którzy są zobowiązani do przebywania wraz z grupą podczas trwania zajęć.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Porządkowego OBUW, stosować się do poleceń edukatorów, a także do przestrzegania przepisów BHP.

G. Inne

 1. Na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego nie można zaparkować autokaru ani samochodów osobowych. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. OBUW nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia w strojach odpowiednich do warunków pogodowych.
 3. Ze względów bezpieczeństwa OBUW zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku silnego wiatru. W razie możliwości zajęcia odbywające się w parku mogą zostać zamienione na wycieczkę po szklarniach. O miejscu prowadzenia zajęć, z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń, decyduje każdorazowo edukator.
 4. Grupy, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami proszone są o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji wycieczki, abyśmy mogli odpowiednio przygotować się do potrzeb uczestników.
 5. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Ogrodu Botanicznego.

H. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w zajęciach edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW, podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowią:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO* – w zakresie zawierania i realizacji umowy,

art6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie realizacji obowiązków prawnych, w tym
w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz w związku
z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie dotyczącym realizacji zadania realizowanego
w interesie publicznym m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

art6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie dotyczącym realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w szczególności przez czas który określone przepisy nakazują przechowywanie danych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17  z zastrzeżeniem ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3. W przypadku niepodania danych realizacja celów może być utrudniona lub niemożliwa.

Data aktualizacji: 13.07.2023 r.

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

W dniach 8-21 lipca sekretariat OBUW będzie nieczynny z powodu urlopu. Ewentualne sprawy prosimy zgłaszać mailowo na adres ogrod@uw.edu.pl

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Ogród jest czynny CODZIENNIE
w godz. 10.00 – 20.00.
Otwarta jest tylko KASA nr 2 (od strony Al. Ujazdowskich) do godz. 19.00
(maj – sierpień)

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Od 8 lipca
(przez ok. 1 miesiąc)
z powodu budowy przyłącza CO
szklarnie są NIECZYNNE.
Zapraszamy do Ogrodu!
Instytucje wspierające

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.