Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: prowadzenia komunikacji z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeśli zainicjują Państwo taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji warsztatów i kursów w Ogrodzie Botanicznym UW, a podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO* – w zakresie zawierania i realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie dotyczącym realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie dotyczącym realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: wycieczki.ogrod@uw.edu.pl
5. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w szczególności przez czas który określone przepisy nakazują przechowywanie danych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
7. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 z zastrzeżeniem ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3. W przypadku niepodania danych realizacja celów może być utrudniona lub niemożliwa.

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

W dniach 8-21 lipca sekretariat OBUW będzie nieczynny z powodu urlopu. Ewentualne sprawy prosimy zgłaszać mailowo na adres ogrod@uw.edu.pl

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Ogród jest czynny CODZIENNIE
w godz. 10.00 – 20.00.
Otwarta jest tylko KASA nr 2 (od strony Al. Ujazdowskich) do godz. 19.00
(maj – sierpień)

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Od 8 lipca
(przez ok. 1 miesiąc)
z powodu budowy przyłącza CO
szklarnie są NIECZYNNE.
Zapraszamy do Ogrodu!
Instytucje wspierające

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.