Badania naukowe

Nasze zainteresowania naukowe dotyczą głównie biologii i ekologii kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, mutualistycznych relacji roślina–zwierzę oraz ewolucji systemów reprodukcyjnych roślin.
Znakomita większość tematów badawczych dotyczy gatunków roślin ginących i zagrożonych w skali kraju (np. Polemonium caeruleum, Fritillaria meleagris), Europy (np. Ostericum palustre) czy świata (np. Orchidaceae). Tą tematyką w naszym zespole zajmują się: Małgorzata Stpiczyńska , Marcin Zych, Katarzyna Roguz, Justyna Ryniewicz, Anna Szaciłło, Dorota Jaczewska, Magdalena Siemaszko, Mateusz Skłodowski

Część wątków badawczych dotyczy ochrony przyrody i florystyki. Od 30 lat prowadzimy badania i monitoring populacji prawie 50 gatunków roślin w północno-wschodniej Polsce (Hanna Werblan-Jakubiec, Izabella Kirpluk), zajmujemy się także roślinami siedlisk antropogenicznych Puszczy Kampinoskiej (Izabella Kirpluk).

Granty badawcze

2015 - 2018: "W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum, Polemoniaceae), limitowanego pyłkiem gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”, grant OPUS NCN, kierownik – M. Zych

2015 - 2017: "Ewolucja budowy warżki (labellum) i struktur wydzielniczych u wybranych azjatyckich przedstawicieli rodzaju Bulbophyllum (Orchidaceae) wykazujących zróżnicowane strategie zapylania”, grant OPUS NCN, kierownik – M. Stpiczyńska

2014 - 2017: "Ewolucja cech kwiatów w rodzaju Fritillaria L. (Liliaceae) w odpowiedzi na zmianę zapylacza”, grant NCN Preludium 2013/11/N/NZ8/00611, kierownik – K. Roguz

2011 - 2013: "Czy generalizacja systemów zapylania baldaszkowatych (Apiaceae) ma charakter adaptatywny? Badania na przykładzie dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L.)”, grant NCN OPUS 2011/01/B/NZ8/03146, kierownik – M. Zych

2010 - 2012: "Czy rośliny baldaszkowate (Apiaceae) pełnią rolę strukturalną w mutualistycznej sieci zapyleń na niżowej łące?”, grant MNiSW nr N N304 367938, kierownik – M. Stpiczyńska

2009 - 2012: "System reprodukcyjny (breeding system) i biologia zapylania szachownicy kostkowatej Frtillaria meleagris L. (Liliaceae) – rośliny krytycznie zagrożonej we florze Polski”, grant MNiSW nr N N304 131736, kierownik – M. Zych